These for…

Posted by on Gru 16, 2013 in Blog(owo), Haft(owo), Iglaście, Plądzianie, Szydełko(owo) | 0 comments

Wzór z wie­ko­wej książ­ki o haf­cie krzy­ży­ko­wym. Napis zdra­dza, że książ­ka angiel­ska… i fak­tycz­nie, wyda­na w Lon­dy­nie. Nie był prze­ze mnie uży­wa­ny do krzy­ży­ków, ale szy­deł­ko­wy bukiet wyszedł pięk­ny. Zapew­ne było to zasłu­gą zro­bie­nia cało­ści z bar­dzo cien­kiej nit­ki. Wzór do...

Read More

Pora na wzora

Posted by on Cze 14, 2013 in Blog(owo), Filet(owo), Iglaście, Plądzianie, Szydełko(owo) | 0 comments

Motyl — pra­wie stu­let­ni — z fran­cu­skiej książ­ki opi­su­ją­cej filet. Praw­dzi­wa kopal­nia wzo­rów i inspi­ra­cji. Niech ktoś zro­bi tę siat­kę, bo mnie cier­pli­wo­ści nie wystar­cza, a ja już sobie wydłu­bię resz­tę, bo wyszy­wa­nie na siat­ce nie jest dla mnie bole­sne. Z gene­tycz­ne­go bra­ku pre­dys­po­zy­cji… zamiast plą­tać siat­ko­we oczka, bio­rę szy­deł­ko i wycho­dzi… brzy­dziej ;( Wzór do...

Read More