Pora na wzora

Posted by on Cze 14, 2013 in Blog(owo), Filet(owo), Iglaście, Plądzianie, Szydełko(owo) | 0 comments

Motyl — pra­wie stu­let­ni — z fran­cu­skiej książ­ki opi­su­ją­cej filet. Praw­dzi­wa kopal­nia wzo­rów i inspi­ra­cji. Niech ktoś zro­bi tę siat­kę, bo mnie cier­pli­wo­ści nie wystar­cza, a ja już sobie wydłu­bię resz­tę, bo wyszy­wa­nie na siat­ce nie jest dla mnie bole­sne. Z gene­tycz­ne­go bra­ku pre­dys­po­zy­cji… zamiast plą­tać siat­ko­we oczka, bio­rę szy­deł­ko i wycho­dzi… brzy­dziej ;( Wzór do...

Read More

Drobny motyw filetowy

Posted by on Cze 1, 2013 in Blog(owo), Filet(owo), Iglaście, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Nie­po­zor­ny, ale wdzięcz­ny… Lubię takie deli­kat­ne moty­wy. Pasu­ją do wszyst­kie­go i moż­na nimi ozda­biać… co tyl­ko przyj­dzie nam do gło­wy. Oprócz tra­dy­cyj­nych zasto­so­wań mogę pole­cić pró­by wyko­rzy­sta­nia takich wzo­rów do ozda­bia­nia kar­tek. Powiedz­my, że to tyl­ko nie­wiel­ka mody­fi­ka­cja haftu mate­ma­tycz­ne­go. Nic trud­ne­go. Wzór do...

Read More