Męska głowa ;)

Posted by on Sty 30, 2014 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Postacie, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Cza­sem bywa rozum­na ;)… jak każ­da gło­wa. Nie jest to miej­sce na roz­wa­ża­nia w sty­lu gen­der stu­dies. Tego typu głów mam spo­ro, są nie­zbęd­nym ele­men­tem wie­lu kom­po­zy­cji. Wystar­czy dodać tło, wsta­wić w ram­kę i jest już goto­wy obraz. Dosko­na­le spraw­dza­ją się w pro­duk­cji digi...

Read More

Historia pewnego stempelka

Posted by on Lis 18, 2013 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Stem­pel­ka, to o wie­le za mało powie­dzia­ne. Toż to wiel­kie stem­plisz­cze jest. Wyeks­plo­ato­wa­ło się rze­czo­ne narzę­dzie moc­no w tra­dy­cyj­nym uży­ciu i zosta­ło prze­kształ­co­ne w serię kart z oka­zji róż­nych, zro­bio­nych dla Pew­nej Uro­czej Oso­by. Chwi­la cier­pli­wo­ści nad kla­wia­tu­rą i moż­na z jed­nej bazy wycza­ro­wać odpo­wied­nie kolo­ry i tek­sty, a potem wydru­ko­wać na czym tyl­ko dusza zapra­gnie i roz­da­wać. Przy­kład zasto­so­wa­nia testo­we­go widać i wbrew pozo­rom po wydru­ko­wa­niu wca­le nie jest...

Read More