Dios pyros

Posted by on Lut 3, 2014 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Roślinne, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Kolej­ny pro­dukt, któ­ry powstał z potrze­by chwi­li. Motyw ozdo­bił płó­cien­ny obrus na stół ogro­do­wy. Zno­wu trans­fer odbył się “na cie­pło”. Z moich doświad­czeń wyni­ka, że jest to jedy­na meto­da pozwa­la­ją­ca na nor­mal­ne pra­nie. Nor­mal­ne pra­nie ozna­cza korzy­sta­nie z dobro­dziejstw cywi­li­za­cji, czy­li w tym kon­kret­nym przy­pad­ku — pral­ki. Pra­nie ręcz­ne w XXI wie­ku uwa­żam za nie­po­ro­zu­mie­nie. Jeśli chcę mieć cał­ko­wi­tą pew­ność, że pro­dukt koń­co­wy prze­trwa każ­de wyzwa­nie, zgła­szam się z goto­wym pro­jek­tem do Zaprzy­jaź­nio­ne­go Pro­fe­sjo­na­li­sty, któ­ry posia­da kosmicz­ny sprzęt i nano­si wzór...

Read More

… ad mala

Posted by on Gru 28, 2013 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Roślinne, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Potrzeb­ne były jabł­ka na zazdrost­ki kuchen­ne. Zosta­ły zro­bio­ne z nie­zbyt dobrych jako­ścio­wo zdjęć i prze­nie­sio­ne “na cie­pło” na baweł­nę. Same w sobie do naj­ład­niej­szych nie nale­żą, ale w cało­ści kom­po­zy­cji i po zmniej­sze­niu do odpo­wied­nie­go roz­mia­ru, oka­za­ły się być cał­kiem...

Read More