Kwiatowo

Posted by on Wrz 9, 2013 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Haft(owo), Iglaście, Roślinne, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Cenię ele­men­ty, któ­re moż­na wyko­rzy­stać wie­lo­krot­nie i w róż­ny spo­sób. Te kwia­ty, to dobry przy­kład. Nada­ją się rów­nie dobrze na wzór do haftu, jak i do wszel­kich prac trans­fe­ro­wo-scrap­ko­wo-deco­upa­ge­żo­wych. Gdy­by ktoś miał ocho­tę przy­go­to­wać z tej kom­po­zy­cji naszy­wa­ną apli­ka­cję, to też będzie ona dobrze...

Read More

Orchidea

Posted by on Cze 17, 2013 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Roślinne, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Ujmu­jąc rzecz ści­ślej — liście, a nie kwiat. Były potrzeb­ne do kom­po­zy­cji liścia­stej. Odpo­wied­nie były na angiel­skiej chro­mo­li­to­gra­fii — rok 1800-któ­ryś­tam. Źró­dła poda­ją róż­ne daty, a nie posia­dam ory­gi­na­łu. Trze­ba było je lek­ko roz­ma­lo­wać — nor­mal­ni ludzie mówią o tym roz­ma­zać, aby paso­wa­ły do pozo­sta­łych ele­men­tów. Wyszło ide­al­nie. Liście bez “upięk­sza­nia” też są pięk­ne,...

Read More