These for…

Posted by on Gru 16, 2013 in Blog(owo), Haft(owo), Iglaście, Plądzianie, Szydełko(owo) | 0 comments

Wzór z wie­ko­wej książ­ki o haf­cie krzy­ży­ko­wym. Napis zdra­dza, że książ­ka angiel­ska… i fak­tycz­nie, wyda­na w Lon­dy­nie. Nie był prze­ze mnie uży­wa­ny do krzy­ży­ków, ale szy­deł­ko­wy bukiet wyszedł pięk­ny. Zapew­ne było to zasłu­gą zro­bie­nia cało­ści z bar­dzo cien­kiej nit­ki. Wzór do...

Read More

Mrówcza robota

Posted by on Cze 20, 2013 in Blog(owo), Haft(owo), Iglaście | 0 comments

W jed­nej z bar­dzo sta­rych ksią­żek o robót­kach jest wła­śnie taki przy­kła­do­wy wzór. Nie da się ukryć, że nie­wie­le na nim widać. Zna­la­zła się jed­nak dziel­na psz­czół­ka, któ­ra wyko­na­ła mrów­czą pra­cę i prze­ry­so­wa­ła wzór na taki Całość gustow­nie spa­ko­wa­ną — i nawet podzie­lo­ną na czę­ści dla lep­sze­go odbio­ru — moż­na pobrać. Wzór do...

Read More