Żółty bukiet

Posted by on Lut 10, 2014 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Roślinne, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Sta­re pocz­tów­ki są tym, co lubię… Mogę godzi­na­mi prze­glą­dać… Cały­mi dnia­mi prze­ra­biać i wymy­ślać zasto­so­wa­nia… Cza­sem zbie­ram wła­sne kolek­cje, a kie­dy już nacie­szę oko — prze­ka­zu­ję dalej :). Nic nie prze­bi­je emo­cji zwią­za­nych z polo­wa­niem na odpo­wied­nie egzem­pla­rze. Łow­cy “skar­bów” wie­dzą o czym mówię/piszę...

Read More

Haftowane kwiaty w ramce — wzór na bieliznę

Posted by on Lut 7, 2014 in Blog(owo), Haft(owo), Iglaście | 0 comments

Czy ktoś jesz­cze pro­du­ku­je ręcz­nie, a wła­ści­wie włas-no-ręcz-nie taką bie­li­znę? Ten wzór haftu nie nale­ży do moich fawo­ry­tów, ale fason maj­ta­sów i hal­ko-koszu­lek cał­ko­wi­cie mnie urze­ka. Sam motyw haftu jest dla mnie bar­dziej obru­so­wo-ser­wet­ko­wy. Jed­nak jak wia­do­mo de gusti­bus non est dispu­tan­dum :) Wzór do...

Read More
Strona 1 z 101234...10...»