Żółty bukiet

Posted by on Lut 10, 2014 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Roślinne, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Sta­re pocz­tów­ki są tym, co lubię… Mogę godzi­na­mi prze­glą­dać… Cały­mi dnia­mi prze­ra­biać i wymy­ślać zasto­so­wa­nia… Cza­sem zbie­ram wła­sne kolek­cje, a kie­dy już nacie­szę oko — prze­ka­zu­ję dalej :). Nic nie prze­bi­je emo­cji zwią­za­nych z polo­wa­niem na odpo­wied­nie egzem­pla­rze. Łow­cy “skar­bów” wie­dzą o czym mówię/piszę...

Read More

Dios pyros

Posted by on Lut 3, 2014 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Roślinne, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Kolej­ny pro­dukt, któ­ry powstał z potrze­by chwi­li. Motyw ozdo­bił płó­cien­ny obrus na stół ogro­do­wy. Zno­wu trans­fer odbył się “na cie­pło”. Z moich doświad­czeń wyni­ka, że jest to jedy­na meto­da pozwa­la­ją­ca na nor­mal­ne pra­nie. Nor­mal­ne pra­nie ozna­cza korzy­sta­nie z dobro­dziejstw cywi­li­za­cji, czy­li w tym kon­kret­nym przy­pad­ku — pral­ki. Pra­nie ręcz­ne w XXI wie­ku uwa­żam za nie­po­ro­zu­mie­nie. Jeśli chcę mieć cał­ko­wi­tą pew­ność, że pro­dukt koń­co­wy prze­trwa każ­de wyzwa­nie, zgła­szam się z goto­wym pro­jek­tem do Zaprzy­jaź­nio­ne­go Pro­fe­sjo­na­li­sty, któ­ry posia­da kosmicz­ny sprzęt i nano­si wzór...

Read More

Męska głowa ;)

Posted by on Sty 30, 2014 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Postacie, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Cza­sem bywa rozum­na ;)… jak każ­da gło­wa. Nie jest to miej­sce na roz­wa­ża­nia w sty­lu gen­der stu­dies. Tego typu głów mam spo­ro, są nie­zbęd­nym ele­men­tem wie­lu kom­po­zy­cji. Wystar­czy dodać tło, wsta­wić w ram­kę i jest już goto­wy obraz. Dosko­na­le spraw­dza­ją się w pro­duk­cji digi...

Read More
Strona 1 z 101234...10...»