Żółty bukiet

Posted by on Lut 10, 2014 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Roślinne, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Sta­re pocz­tów­ki są tym, co lubię… Mogę godzi­na­mi prze­glą­dać… Cały­mi dnia­mi prze­ra­biać i wymy­ślać zasto­so­wa­nia… Cza­sem zbie­ram wła­sne kolek­cje, a kie­dy już nacie­szę oko — prze­ka­zu­ję dalej :). Nic nie prze­bi­je emo­cji zwią­za­nych z polo­wa­niem na odpo­wied­nie egzem­pla­rze. Łow­cy “skar­bów” wie­dzą o czym mówię/piszę...

Read More

Dios pyros

Posted by on Lut 3, 2014 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Roślinne, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Kolej­ny pro­dukt, któ­ry powstał z potrze­by chwi­li. Motyw ozdo­bił płó­cien­ny obrus na stół ogro­do­wy. Zno­wu trans­fer odbył się “na cie­pło”. Z moich doświad­czeń wyni­ka, że jest to jedy­na meto­da pozwa­la­ją­ca na nor­mal­ne pra­nie. Nor­mal­ne pra­nie ozna­cza korzy­sta­nie z dobro­dziejstw cywi­li­za­cji, czy­li w tym kon­kret­nym przy­pad­ku — pral­ki. Pra­nie ręcz­ne w XXI wie­ku uwa­żam za nie­po­ro­zu­mie­nie. Jeśli chcę mieć cał­ko­wi­tą pew­ność, że pro­dukt koń­co­wy prze­trwa każ­de wyzwa­nie, zgła­szam się z goto­wym pro­jek­tem do Zaprzy­jaź­nio­ne­go Pro­fe­sjo­na­li­sty, któ­ry posia­da kosmicz­ny sprzęt i nano­si wzór...

Read More

… ad mala

Posted by on Gru 28, 2013 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Roślinne, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Potrzeb­ne były jabł­ka na zazdrost­ki kuchen­ne. Zosta­ły zro­bio­ne z nie­zbyt dobrych jako­ścio­wo zdjęć i prze­nie­sio­ne “na cie­pło” na baweł­nę. Same w sobie do naj­ład­niej­szych nie nale­żą, ale w cało­ści kom­po­zy­cji i po zmniej­sze­niu do odpo­wied­nie­go roz­mia­ru, oka­za­ły się być cał­kiem...

Read More

Kwiatowo

Posted by on Wrz 9, 2013 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Haft(owo), Iglaście, Roślinne, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Cenię ele­men­ty, któ­re moż­na wyko­rzy­stać wie­lo­krot­nie i w róż­ny spo­sób. Te kwia­ty, to dobry przy­kład. Nada­ją się rów­nie dobrze na wzór do haftu, jak i do wszel­kich prac trans­fe­ro­wo-scrap­ko­wo-deco­upa­ge­żo­wych. Gdy­by ktoś miał ocho­tę przy­go­to­wać z tej kom­po­zy­cji naszy­wa­ną apli­ka­cję, to też będzie ona dobrze...

Read More
Strona 1 z 212