Sowie dylematy…

Posted by on Maj 26, 2013 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Ptasie, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Sko­ro sowa sym­bo­li­zu­je — w zależ­no­ści od krę­gu kul­tu­ro­we­go — mądrość i roz­wa­gę lub jest zna­kiem śmier­ci i magii… to skąd do jasnej ja-kiejś-tam wzię­ła się na okład­ce mają­cej ponad 100 lat książ­ki opi­su­ją­cej robót­ki ręcz­ne? Zagad­nie­nie mnie prze­ra­sta. Cał­ko­wi­cie. Może wraz z upły­wem cza­su zmie­ni­ła się euro­pej­ska świa­do­mość kul­tu­ro­wa, a może zwy­czaj­nie o czymś nie wiem… Sowy w ory­gi­na­le wyglą­da­ją tak: Pozo­stał jesz­cze listek — doda­tek do sowiej kom­po­zy­cji...

Read More