Męska głowa ;)

Posted by on Sty 30, 2014 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Postacie, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Cza­sem bywa rozum­na ;)… jak każ­da gło­wa. Nie jest to miej­sce na roz­wa­ża­nia w sty­lu gen­der stu­dies. Tego typu głów mam spo­ro, są nie­zbęd­nym ele­men­tem wie­lu kom­po­zy­cji. Wystar­czy dodać tło, wsta­wić w ram­kę i jest już goto­wy obraz. Dosko­na­le spraw­dza­ją się w pro­duk­cji digi...

Read More
Strona 1 z 41234