Efekt motyla :)

Posted by on Cze 10, 2013 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Owadzie, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Moty­le zawsze są wdzięcz­nym tema­tem — do wszyst­kie­go… Rów­nie dobrze mogą wystę­po­wać samo­dziel­nie, jak i w kom­po­zy­cjach. Uprze­dzam, że w moim świe­cie motyl i ćma, to cał­ko­wi­ta jed­ność. Ćmy są rów­nie pięk­ne i wiel­ka szko­da, że nie­wie­lu ludzi je doce­nia. W ory­gi­na­le motyl jest raczej duży, co dosko­na­le widać. Oczy­wi­ście moż­na owa­da cał­ko­wi­cie prze­ro­bić. I jesz­cze kwia­to­wy doda­tek...

Read More