Ze sta­ro­ści zro­bi­ła się fio­le­to­wa. Uwa­żam, że jest dosko­na­ła. Nie ma sen­su uza­sad­niać z jakie­go powo­du mnie zachwy­ca — wszyst­ko widać. I jesz­cze kom­po­zy­cyj­ny...