Haftowane kwiaty w ramce — wzór na bieliznę

Posted by on Lut 7, 2014 in Blog(owo), Haft(owo), Iglaście | 0 comments

Czy ktoś jesz­cze pro­du­ku­je ręcz­nie, a wła­ści­wie włas-no-ręcz-nie taką bie­li­znę? Ten wzór haftu nie nale­ży do moich fawo­ry­tów, ale fason maj­ta­sów i hal­ko-koszu­lek cał­ko­wi­cie mnie urze­ka. Sam motyw haftu jest dla mnie bar­dziej obru­so­wo-ser­wet­ko­wy. Jed­nak jak wia­do­mo de gusti­bus non est dispu­tan­dum :) Wzór do...

Read More

These for…

Posted by on Gru 16, 2013 in Blog(owo), Haft(owo), Iglaście, Plądzianie, Szydełko(owo) | 0 comments

Wzór z wie­ko­wej książ­ki o haf­cie krzy­ży­ko­wym. Napis zdra­dza, że książ­ka angiel­ska… i fak­tycz­nie, wyda­na w Lon­dy­nie. Nie był prze­ze mnie uży­wa­ny do krzy­ży­ków, ale szy­deł­ko­wy bukiet wyszedł pięk­ny. Zapew­ne było to zasłu­gą zro­bie­nia cało­ści z bar­dzo cien­kiej nit­ki. Wzór do...

Read More

Kwiatowo

Posted by on Wrz 9, 2013 in Blog(owo), Decoupage(żowo), Grafiki, Haft(owo), Iglaście, Roślinne, Scrapbooking(owo), Transdecollage | 0 comments

Cenię ele­men­ty, któ­re moż­na wyko­rzy­stać wie­lo­krot­nie i w róż­ny spo­sób. Te kwia­ty, to dobry przy­kład. Nada­ją się rów­nie dobrze na wzór do haftu, jak i do wszel­kich prac trans­fe­ro­wo-scrap­ko­wo-deco­upa­ge­żo­wych. Gdy­by ktoś miał ocho­tę przy­go­to­wać z tej kom­po­zy­cji naszy­wa­ną apli­ka­cję, to też będzie ona dobrze...

Read More

Mrówcza robota

Posted by on Cze 20, 2013 in Blog(owo), Haft(owo), Iglaście | 0 comments

W jed­nej z bar­dzo sta­rych ksią­żek o robót­kach jest wła­śnie taki przy­kła­do­wy wzór. Nie da się ukryć, że nie­wie­le na nim widać. Zna­la­zła się jed­nak dziel­na psz­czół­ka, któ­ra wyko­na­ła mrów­czą pra­cę i prze­ry­so­wa­ła wzór na taki Całość gustow­nie spa­ko­wa­ną — i nawet podzie­lo­ną na czę­ści dla lep­sze­go odbio­ru — moż­na pobrać. Wzór do...

Read More